Regulamin

(za)Dyszka ZETO Software 2024 odbędzie się w niedzielę  25 sierpnia. Już dziś zapraszamy!

Regulamin

(za)Dyszka ZETO Software 2024

25 sierpnia 2024

 

 I. Cel imprezy

1. Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.

2. Promocja walorów turystycznych Olsztyna.

3. Popularyzacja biegania w naturalnym, leśnym terenie.

4. Działalność charytatywna – wartość pozyskanego wpisowego zostanie przekazana na rzecz Łukasza Lisowskiego.

 

II. Organizator:

Stowarzyszenie Poco Loco Adventure

Os. Stefana Batorego 18/39, 60-687 Poznań

reprezentowane przez:

Agnieszka Korpal

 

III. Program zawodów

Biuro zawodów znajdować się będzie przy kładce nad Jeziorem Długim w Olsztynie w miejscu oznaczonym na mapie dostępnej pod adresem www.zadyszka.olsztyn.pl

Pakiety startowe będą wydawane w dniu zawodów 25 sierpnia 2024 roku w godzinach 09:00-10:45. Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście za okazaniem dowodu osobistego.

godz. 11:00 – zbiórka na starcie

godz. 11:15 – START biegu (ZA)DYSZKA ZETO SOFTWARE 5 km

godz. 11:20 – START biegu (ZA)DYSZKA ZETO SOFTWARE 10 km

godz. 13:15 – Limit czasu

od godz. 13:15– Wręczenie nagród dla zwycięzców

 

IV. Trasa

1. Trasy biegów na 5 i 10 km będą prowadzić ścieżkami znajdującymi się na terenach zielonych nad Jeziorem Długim w Olsztynie. Dokładną mapę biegu oraz plik gpx będzie można pobrać ze strony internetowej www.zadyszka.olsztyn.pl z zakładki „Trasa” .

2. Start, Meta oraz Biuro Zawodów znajdują się na deptaku nad Jeziorem Długim, przy kładce.

3. Dystans: 10 km i 5 km

4. Trasa zostanie oznakowana za pomocą kolorowych taśm oraz strzałek.

Taśma wyznaczająca kierunek biegu na 5 km będzie miała kolor niebieski.

Taśma wyznaczająca kierunek biegu na 10 km będzie miała kolor żółty.

Dodatkowo użyta zostanie taśma czerwona, która symbolizować będzie zły kierunek oraz drogi, w które nie należy wbiegać.

4. Punkty odżywcze: Na trasie biegu na 10 km znajduje się jeden punkt odżywczy z wodą, izotonikiem, czekoladą i ciastkami oraz owocami. Lokalizacja punktu została oznaczona na ww. mapie. Drugi punkt odżywczy, wspólny dla trasy 5 i 10 km, zlokalizowany będzie na mecie.

5. Limit czasu ukończenia biegu jest równy 2 godziny.

6. Limit osób, jakie mogą wziąć udział w biegach jest równy 400 osób. Limit może ulec zmianie.

7. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora.

8. Podczas trwania zawodów zawodnik musi mieć na sobie numer startowy. Numer startowy musi być umieszczony koniecznie na przedniej stronie ciała, w miejscu widocznym, tak by mógł zostać odczytany przez sędziego. Umieszczenie numeru w miejscu niewidocznym może uniemożliwić jego odczytanie przez sędziego, co skutkować może dyskwalifikacją.

9. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub ich przestawianie, które mogą wprowadzić w błąd co do przebiegu trasy zawodów.

10. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza:  porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp. Zawodnicy łamiący te zasady otrzymają kary czasowe lub zostaną zdyskwalifikowani. Wysokość kary czasowej lub decyzja o dyskwalifikacji zostanie wyznaczona i przyznana przez Organizatora.

11. Oprócz sędziów w wyznaczonych punktach odżywczych będą także sędziowie w dodatkowych punktach na trasie biegu.

 

V. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 16 lat (urodzeni 26.08.2002 i starsi), posiada ważny paszport lub dowód osobisty oraz:

– dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową,

– podpisze oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, a także własnoręcznym podpisem zaświadczy o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095),

– osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę na start rodzica/opiekuna prawnego.

2. Aby wziąć udział w biegu należy wysłać zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.superczas.pl/zadyszkazeto i dokonać wpłaty wpisowego w terminie maksymalnie 7 dni licząc od daty rejestracji.

 

Wpisowe należy opłacić przelewem na konto:

Stowarzyszenie Poco Loco Adventure

76 1140 2004 0000 3102 7966 3720

W tytule przelewu proszę podać: Zadyszka ZETO, imię, nazwisko Uczestnika.

 

3. Wysokość opłaty startowej to:

50 zł –  do 31 lipca 2024 roku

60 zł – od 1 sierpnia do środy 23 sierpnia 2024 roku

Rejestracja w Biurze Zawodów w przypadku wolnych miejsc to koszt 70 zł.

Wpisowe będzie w całości przekazane na cele charytatywne.

 

4. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo okolicznościowej koszulki w cenie 50 zł (zamówienia do końca lipca 2024). W przypadku zaznaczenia takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym prosimy do opłaty startowej doliczyć ww. opłatę.

10 zł od każdej zakupionej koszulki zostanie przekazany na leczenie Łukasza Lisowskiego.

 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, po uprzednim mailowym powiadomieniu organizatora, możliwy jest zwrot części kwoty wpisowego, zależnie od daty rezygnacji:

do dnia 15.08.2024  – przysługuje zwrot 50% kwoty wpisowego,

od dnia 16.08.2024 – nie przysługuje zwrot wpisowego.

 

6. Zamiany zawodników możliwe będą do dnia 16.08.2024 r.

 

7. Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.superczas.pl/zadyszkazeto oraz wpłacenie opłaty startowej.

8. Zgłoszenie nie jest ważne, jeśli zostanie dokonane po terminie, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie lub gdy zostanie wysłane po wyczerpaniu limitu miejsc.

9.  Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej. W biegu biorą udział tylko zawodnicy widniejący na liście startowej.

10. Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy i agrafki,

– pamiątkowy gadżet biegu,

– pamiątkowy medal dla każdego,

– napoje (woda niegazowana, izotoniki) oraz przekąski (owoce, ciastka, czekolada) na punkcie

odżywczym na trasie dla trasy 10 km,

– napoje (woda niegazowana, izotoniki) oraz przekąski (owoce, ciastka, drożdżówki lub ciasto, czekolada) na punkcie odżywczym na mecie zawodów.

 

VI. Klasyfikacja

Będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn dla każdego dystansu, a także klasyfikacja wiekowa w kategoriach:

K18-29 (18 – 29 lat), M18-29 (18 – 29 lat)

K30-39 (30 – 39 lat), M30-39 (30 – 39 lat)

K40-49 (40 – 49 lat), M40-49 (40 – 49 lat)

K50-59 (50 – 59 lat), M50-59 (50 – 59 lat)

 

K60-69 (60- 69 lat), M60-69 (60 – 69 lat)

K70+ (powyżej 70 lat), M70+ (powyżej 70 lat)

 

 

Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa montowanego przy bucie każdego Uczestnika. Zwrot chipa na mecie biegu. Wszystkie klasyfikacje wyliczone będą wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety.

 

Klasyfikacje specjalne (na podstawie zgłoszonej nazwy Drużyny):

Bieg na 10 km

      Klasyfikacja Drużynowa na podstawie sumy czasów brutto (nagradzane 1 miejsce, czteroosobowa Drużyna, minimum 1 Kobieta)

·        Klasyfikacja Pracowników ZETO Software (jedna wspólna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn, nagradzane 3 pierwsze miejsca)

Bieg na 5 km

·        Najliczniejsza Drużyna (nagradzane 1 miejsce)

·        Klasyfikacja Pracowników ZETO Software (jedna wspólna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn, nagradzane 3 pierwsze miejsca)

 

VII. Nagrody

1. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn dla każdej trasy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymają od Organizatora pamiątkowe statuetki oraz nagrody. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w ramach klasyfikacji wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki. Spośród wszystkich zawodników zostaną wylosowane (konkurs z prostymi pytaniami) nagrody rzeczowe (minimum 30 sztuk nagród).

2. W klasyfikacjach specjalnych pamiątkową statuetkę otrzyma jedna najszybsza Drużyna w biegu na 10 km oraz jedna najliczniejsza Drużyna w biegu na 5 km. W klasyfikacji Pracowników ZETO Software pamiątkowe statuetki otrzyma 3 najlepszych Zawodników w biegu na 10 km oraz w biegu na 5 km.

3. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.

 

VIII. Bezpieczeństwo

1. Zawody zabezpieczać będzie karetka pogotowia ratunkowego, ratownicy medyczni, służba informacyjno-porządkowa oraz Policja.

2.  Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Zaleca się wszystkich Uczestnikom wykonanie odpowiednich badań lekarskich lub konsultację z lekarzem rodzinnym, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do udziału w Biegu.

4. Zawodnicy są zobowiązani do poruszania się po drogach publicznych w sposób wyznaczony lub nakazany przez Organizatora, Policję lub służbę informacyjno-porządkową. Zobowiązani są również do przestrzegania i wypełniania poleceń wydanych przez Organizatora, Policję lub służbę informacyjno-porządkową.

5. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszania tych przepisów Zawodnik odpowiada indywidualnie.

 

IX. Ochrona przyrody

1. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych). Za skracanie trasy i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w formie komunikatu na stronie internetowej.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zgłaszając się na bieg oraz podpisując Oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność Organizator uznaje, iż Uczestnik zapoznał się z charakterem biegu, a także zdaje sobie sprawę z zakresem i stopniem ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie decyduje się podjąć ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, aczkolwiek Organizator zaleca posiadanie takiego ubezpieczenia także we własnym zakresie.

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów medialnych i Sponsorów.

7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów medialnych i Sponsorów.

8. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

 

XI. Ochrona danych osobowych

1.      Dane osobowe Uczestników imprezy „(za)Dyszka ZETO Software” będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2.      Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XV. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny.

3.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warmiński Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS: 0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel serwisu Superczas.pl – Sportowy Pomiar Czasu

4.      Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem biegu.

5.      Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych wyżej celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów.

6.      Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

7.      Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

8.      Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług związanych z rejestracją uczestników biegu, elektronicznym pomiarem czasu oraz generowaniem wyników biegu.

9.      Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług fotograficznych.

10.   Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych.

11.   Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

12.   Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy udziału w biegu. Kontakt w sprawach powyższych: kontakt@superczas.pl

13.   Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.